ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ Ν. PARKINSON

Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση είναι μια νευροχειρουργική τεχνική που άρχισε να εφαρμόζεται το 1987. Περιλαμβάνει την εμφύτευση του νευροδειεγέρτη (που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως βηματοδότης του εγκεφάλου), ο οποίος στέλνει ηλεκτρικούς παλμούς σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές μέσω εμφυτευμένων ηλεκτροδίων.

Ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός (transcranial direct current stimulation-tDCS) είναι μία μη επεμβατική, και ασφαλής μέθοδος νευροτροποποίησης.